لیست قیمت مش جوشی

قیمت ها به روز است. برای ثبت سفارش می توانید با شماره 05132400378 تماس بگیرید.

ردیف مشخصات مش جوشی قیمت نهایی (ریال) وزن هر متر مربع (کیلوگرم)
ابعاد چشمه(cm) ابعاد برگ(m) قطر مفتول(mm)
1 6*6 2*6 4 406,000 3.4
2 5 402,500 5.2
3 2*1 4 411,200 3.4
4 5 407,000 5.2
5 10*10 2*6 4 406,000 2.2
6 5 401,200 3.4
7 6 399,000 4.9
8 2*1 4 411,200 2.2
9 5 405,000 3.4
10 6 401,200 4.9
11 15*15 2*6 4 406,000 1.4
12 5 402,500 2.2
13 6 400,000 3.1
14 2*1 4 411,200 1.4
15 5 407,000 2.2
16 6 403,500 3.1
17 20*20 2*6 4 407,000 1.2
18 5 402,500 1.9
19 6 400,000 2.7
20 2*1 4 413,500 1.2
21 5 407,000 1.9
22 6 403,500 2.7